Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результаты

Шляхи подолання кризи дитячого читання

  «…Дитяче читання,виховання книгою найтонший і найсильніший – поряд зі словом вчителя – засіб впливу на душу дитини й підлітка. Що нас особливо турбує,так це те ,щоб книжка залишилась і завжди була провідною силою виховання,щоб найголовнішою духовною потребою людини було читання»
 Так говорив великий педагог:   
                                                                          В.О. Сухомлинський
Підтримка читання – це стратегічно важливий елемент культури, інструмент підвищення інтелектуального потенціалу нації, творчого розвитку особистостей та соціальної активності українського суспільства.
  Сучасний навчально – виховний процес спрямований на виховання учня – суб’єкта культури і власної життєтворчості. Школа, учитель,класний керівник мають забезпечити розвиток і саморозвиток особистості, навчити вихованців мистецтву творити себе і своє життя.
  У цьому процесі велику роль відіграє книга. Тому пропаганда читання, виховання інформаційно - бібліографічної та читацької культури, формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами , книгою – пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів, бібліотеки ,батьків.
  Роль книги й читання у формуванні інтелекту та духовності дитини неможливо переоцінити. З перших років життя маленька людина через книгу з картинками опановує світ, поняття добра і зла, суспільну свідомість.
  Надзвичайно важливим є її спілкування з книгою в дошкільному та шкільному віці. Але з тривогою науковці наголошують, що сучасна дитина з більшим задоволенням присвячує свій вільний час, комп’ютерним розвагам, що негативно впливає на її соціалізацію та культурний рівень.
   Упав інтерес до книжки, телеканали заполонили розважальні програми, розраховані на глядача з невибагливим, примітивним смаком, засмічується мова.
   Як відомо, криза дитячого читання проявила себе більш за все у втраті інтересу до цього виду занять. Для значної частини нинішніх дітей читання – всього лише ординарна навчальна діяльність,що не викликає радості.
  Одна з причин цього плачевного процесу – неналежний рівень гуманітарної освіти в наших школах.
   Він ще не відповідає вимогам входження України до Європейського освітньо - культурного простору,стандартам національного виховання. Потрібно внести зміни до гуманітарної освіти шкільної молоді .
  Проблема полягає у тому,що ми досі чітко не визначились, якій меті підпорядкована ця освіта. Кого готує школа – історика літератури чи читача. Бо зміст навчального матеріалу з літератури охоплює всю її історію від Гомера до наших днів.
   Наші учні змушені вивчати кілька сотень художніх творів, та чи переросте кількість у якість? Чи набувають наші учні читацької компетентності? 
   Формування мовної освіти, бо тільки ця освіта здатна зробити людину особистістю, самодостатньою у культурно – естетичному плані – є основною метою читання у ранньому віці.
   Для мовного розвитку так звані «вікна» зачиняються приблизно в 10 років, для розвитку здібностей до читання в 13 -14років, і поки ці «вікна» відчинені здібності можна розвивати.
Крім того на розвиток зростання можуть впливати різноманітні життєві фактори.
Серед таких факторів, які впливають на рівень читання дитини ,можна виділити такі:
 1 .ЕКОНОМІЧНІ ( СУТТЄВЕ ЗБІДНЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ НАСЕЛЕННЯ, ВИСОКА ЦІНА ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ);
 2. техніко – технологічні ( ступінь опанування дитиною новітніх інформаційно - комп’ютерних технологій, прискорені темпи формування так званого « мультимедійного покоління»);
 3.соціокультурні ( стан книговидання, книго розповсюджування та бібліотечної справи; рівень освіченості та інформаційної культури дітей - читачів; розумне планування їхнього часу ; сімейні традиції читання; виховання змалку любові до книги та читання ).
Першою та головною проблемою дитячого читання є високі темпи інформації та комп’ютеризації сучасного суспільства. Виникнення в дітей інформаційних перевантажень призводить до перевтоми та нервових зривів.
   Падіння показників підліткового читання і збільшеного часу, який вони проводять біля телевізора або комп’ютера.
   Означена тенденція тісно пов’язана з проблемою мультимедійної культури, яка полягає у відволіканні уваги дітей від здорового способу життя, зокрема читання, на згубну інформацію телевізійного простору та мережі Інтернет.
   Засоби масової інформації прищеплюють дітям, безкультурність, аморальність зневажливе ставлення до ближнього ще змалку. Нецензурні вислови, які все частіше з’явилися у вжитку серед дітей, не лише не припиняються й заохочуються відомими зірками шоу – бізнесу, навидь у рекламі значну увагу приділяють не книзі та її вагомій ролі, а статевому життю. Таким чином, телевізійні канали йдуть шляхом найлегшого зацікавлення споживачів інформації.
  Характерно, що зараз, молодь, яка володіє комп’ютерною грамотністю, не відчуває потреби в читанні,відбувається вторинна неграмотність або «секундарна» у нинішнього покоління сприйняття тексту стає більш поверхневим, за характером «кліповим». Воно формується в дитини через миттєву та несподівану зміну образів у візуальних джерелах інформації.
   Інша важлива проблема полягає в тому,що чим старшою стає дитина, тим менше часу вона приділяє читанню. З часом вона починає носити більш ділову форму, аніж вільну з роками в дитини з’являються нові обов’язки і часу на читання стає дедалі менше. Складні економічні умови в країні спрямовують думки на прагнення як батьків,так і їхніх дітей на те, щоб посісти гідне місце в суспільстві, а тому завдання,які сприяють цьому, виконуються ними з більшим завзяттям, аніж усі інші, наприклад, читання «для душі». Як свідчать соціологічні дослідження, читання у структурі дозвілля перемістилося на 4-6 місце. Відповідно до цього, що на сьогодні більшим попитом користуються видання для дітей дошкільного і молодшого віку, а старші обмежуються читанням програмних творів.
  Вивчення рівня читання регулярно здійснюється в багатьох країнах світу, окрім України та деяких країнах Африки.
Також діють Національні програми підтримки читання : в Росії, Німеччині, Канади , Китаю. В Україні запровадження Національної програми підтримки читання,та створення Центру дослідження дитячої літератури та підтримки читання тільки планується.
   Зважаючи на проблеми кризи дитячого читання, розроблена Національна програма дитячого читання має сприяти ринку якісними книжковими, аудіальними та мультимедійними виданнями, які змогли б прищеплювати дітям любов до читання.
   Передусім цю проблему можна вирішити, залучивши українські видавництва до розроблення та видавництва таких мультимедійних видань, які б посилювали в дітей бажання читати друковану книжку.
   Перспективним може стати проект підтримки читання «Книжка та мультимедіа», який передбачатиме залучення дитини до книжкової комунікації через застосування в комп’ютерних програмах візуальних, аудіальних та мультиплікаційних фрагментів.
  Наприклад, щоб переглянути новий фрагмент мультфільму, дитина має вголос прочитати текст, який супроводжує візуальне зображення. Після того, як програма зафіксує виконану дію, вона перейде до наступного мультимедійного фрагмента.
   Це проект може стати дієвим засобом залучення дітей до читання, оскільки мультимедійні видання для них , де акумулюються текстові, графічні, мультиплікаційні та віддані, користуються дедалі більшим попитом. Інтерактивна властивість МВ (мультимедійне видіння) може сприяти розвиткові творчого та логічного мислення, образного сприйняття навколишнього світу; опанування навичок читання, лічби, усного та письмового спілкування.
  В результаті дослідження кризи дитячого читання можна виділити декілька шляхів подолання:
   1.Щоб пробудити у дітей інтерес до читання ,треба здивувати їх самим процесом читання - в знайомому відкрити незнайоме,в нудному - інтригуючи, у звичайному – незвичайне.
  Щоб згасаючу іскру інтересу до читання запалити , треба                        « підкидати» в неї все нові порції дива – одну за одною. Першу «порцію» на цьому шляху можна назвати «бачити не видиме». Справжнє читання починається з того моменту, коли за словом або словосполученням дитина бачить і відчуває живі образи:
картини, звуки, запахи. Тут і починається дивне: око бачить одне, а свідомість творить інше. Наші діти, якщо дати їм свободу і підштовхнути уяву, здатні здивувати нас своїми оригінальними картинами.
   Ви самі можете переконатися , що бачити невидиме – це диво органічно притаманне читання.
   2- Створити сприятливі умови для залучення дитини до читання вдома це: відродження традицій сімейного читання; формування домашніх бібліотек, до яких мають входити не лише диски з фільмами та іграми, а й привабливо оформлені та цікаві книги для дітей; виховання читацької культури не лише в дітей ,а й у їхніх батьків, які могли б щоденно подавати приклад читання,а також прищеплення дітям любов до книг правильними порадами та формування змістовного дозвілля.
   3. Ще стає питання про розроблення науково обґрунтованого навчального плану для дітей та підлітків від п’яти до сімнадцяти років із врахуванням часових та психологічних можливостей сприйняття ними обсягів інформації, який передбачатиме нормоване розподілення ними часу на класне, позакласне читання та роботу з комп’ютером з метою гармонійного виховання особистості.
   2- другий напрям щодо відновлення в суспільстві позитивного іміджу дитячого читання, його колишньої привабливості передбачає: суттєве збільшення уваги до дитячої книги та престижності читання створення телевізійних дитячих передач, художніх та документальних фільмів, мультфільмів на підтримку читання,участь у пропаганді читання авторитетних для дітей героїв, акторів, співаків; формування позитивного образу дитини як читача безпосередньо в дитячих книгах та всіляка реклама дозвілля з книгою; прищеплення любові дітям у дошкільних закладах, школах, шкільних та дитячих бібліотеках завдяки уведенню в школах годин позакласного читання; проведення в дитячих та шкільних бібліотеках ігор, вікторин, конкурсів на підтримку читання; запровадження роз’яснювальних бесід що до ролі та значення читання, акцентування уваги на позитивних аспектах читання, пояснення негативного впливу надмірного захоплення комп’ютерними іграми та наслідків від зловживаннями.
   Надзвичайно важливим є проведення системної державної політики підтримки дитячого читання в Україні, важливими напрямами якої мають бути:
-         розроблення та реалізація довготривалої Національної програми підтримки читання,до якої мають бути залучені автори, видавці, бібліотекарі, педагоги, дослідники;
-         цільове фінансування програм видання якісної дитячої літератури,комплектування дитячих і шкільних бібліотек ;
-         проведення соціологічних досліджень щодо стану та пріоритетів читання дітей і різноманітних заходів з його підтримки,вивчення тенденцій розвитку української та зарубіжної дитячої літератури в усіх аспектах:
-         літературознавчому, соціологічному, культурологічному, психологічному та педагогічному;
-         посилення уваги вітчизняних письменників до необхідності створення якісних дитячих книг.
   Ці завдання мають спрямуватися на пробудження в дитини інтересу до читання,на подолання так званого « феномену ненависного читання», зміну зовнішньої установки «потрібно читати» на внутрішню «хочу читати».
  Щоб сформувати інтерес до книги, потрібно, щоб батьки розуміли, що «читання – засіб контакту дитини з широким світом». Книгу називають вчителем життя. Спілкування з книгою – не така проста справа.
  Хочу сказати, що наша роль шкільних бібліотекарів, буде постійно підвищуватися, зростати, якщо до нас обернеться обличчям народна освіта, батьки й самі учні.
   Якщо фонд навчальної і художньої літератури буде постійно поповнюватися, враховуючи вимоги реформованого навчання.
 В майбутньому суспільстві читання і «людина ,яка читає», - без сумніву, будуть розглядатися, як національна цінність.
   І було б добре коли б з’явилися в Україні все більше відомих людей, яких можна рекомендувати за взірець для наслідування, та поменшало б кабінетних апологетів, які й у бінокль не бачили сьогоднішньої шкільної бібліотеки.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Подобається