Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результаты

ТОВ "Правознавець"

 

 

         

 

                      Вміст сторінки

           Правовиховна робота в НВК «Дивосвіт»

                 Знайомство з ТОВ «Правознавець»

                  Юридична онлайн-консультація.                  

                                МІГ інформує... 

 

Інформаційний екскурс

        Правовиховна робота в НВК «Дивосвіт»

Формування в  Україні громадянського суспільства, розбудова суверенної, незалежної,  демократичної та правової  держави вимагає зміни підходів до виховання молодого громадянина.

Питання правової освіти школярів є особливо актуальним у звязку з необхідністю виховання майбутніх активних учасників розбудови правової держави. Цілком закономірно, що на перше місце в цій роботі виходить проблема формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави.

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.

Мета правового виховання в НВК «Дивосвіт» — формування в учнівської молоді правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України; глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу; активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Прилучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

 Вибір форми чи методу виховного впливу залежить від його мети, змісту, вікових та індивідуальних особливостей учнів і можливостей педагогічного колективу школи. Обираючи методи і форми виховної роботи, важливо також ураховувати, чи популярні вони серед школярів, чи захоплюють їх, чи дають їм задоволення.

Взявши сказане вище за мету правовиховної роботи педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Таким чином сформувалась модель правовиховної роботи.

В НВК «Дивосвіт» за останні роки склалась певна система правової роботи з учнівським, педагогічним та батьківськими громадами.

Під час  правового виховання педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:

     1.    Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

     2.    Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

     3.    Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті. Говорячи про організацію та проведення Тижня права з в НВК «Дивосвіт», слід звернути увагу на наступному. Досвід засвідчує, що успіх тижнів правових знань може гарантувати не лише їхня ретельна попередня підготовка, але й сучасний, творчий  підхід до організації правовиховної роботи в закладі та підборі  сучасних форм роботи з учнівською молоддю. Успіх  залежить  від загальної моделі правовиховної роботи в закладі, в якій кожен педагог є своєрідним путівником дитячого інтересу, помічником батьківського плеча, консультантом творчого пошуку.                                                                                                                                                        

          В комплексі діяли такі соціальні проекти:

-         з  2010 по 2012 рік  - загальношкільний учнівський проект «Від учня школи – до свідомого громадянина», який спрямований на формування ключових сфер життєвих компетентностей особистості учня.  Великим надбанням проекту стала  просвітницько-правова кампанія «Аудієнція знань»  по створенню пошуковими групами  класів мультимедійного підручника «Вчимося бути громадянами»;

-         мав позитивну динаміку впродовж 2010 -2012 н.рр. учнівський проект антикримінальної спрямованості «Територія Закону», основною метою якого є  формування в учнів почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів її реалізації, справедливості, нетерпимості до порушників норм права, відповідальності. Слід зазначити, що  рівень проінформованості школярів про негативні наслідки протиправної поведінки підвищився;

-         з вересня 2012 року був запроваджений загальношкільний соціальний учнівський проект «Правовий орієнтир».  На виконання проекту було розроблено програму, яка спрямовувалася на формування правової просвіти учнівської молоді та профілактику правопорушень. За результатами  соціологічного опитування серед учнів 6-8 класів (94чол.), зазначено, що 16,7 % учнів має середній рівень правової обізнаності і 83,3% учнів має достатній рівень;

-         У 2013 -2014 році діяв правовий проект «Правовий простір». Мета проекту - створення умов для правової освіти та правового виховання, з метою формування особистості громадянина  України, якому притаманні правова культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.

-    В цьому році (2014-2015 р.) набрав старт проект громадянсько-правового напрямку "Від роду - до народу".

             Досвід діяльності закладу переконує, що необхідно продовжувати вдосконалювати виховну систему через метод проектів,  це  дає впевненості учням у собі, адекватно оцінювати власні сили та можливості, вміння працювати у команді, правильно ставити мету, обирати шляхи її реалізації, досягати поставлених цілей.  Вже не один рік в комплексі є обов’язковим проведення Години права  (за матеріалами навігатора, який розробили педагоги НВК), в кожному класі оформлені дієві правові куточки. Учні комплексу пишуть  диктанти на правову тематику «Правові години для дитини» (за матеріалами збірника, який розробили педагоги комплексу);                                                                             В закладі працює школа методичного супроводу класних керівників. На постійно діючій «Трибуні класного керівника «Вмію сам — навчу тебе!» в рамках місячника педагоги проаналізували сучасні орієнтири превентивної педагогіки; висвітлили свої практичні досягнення  в опануванні новітніми технологіями у виховному правовому просторі. Заслуговує уваги правоворозяснювальна та право виховна робота в площині учнівського самоврядування. На початку року  2011 року Радою країни «Дивосвіт» та малою ініціативною групою (МІГ) «Юні правознавці»  було прийняте рішення про  створення незалежного учнівського центру по захисту прав дитини в комплексі «Закон + Ти» і вже дав позитивну динаміку.  Робота цього центру  спрямована на профілактику злочинів серед учнів комплексу та на безпосередньо  правовий захист прав дитини і впродовж навчальних років є  координатором правової роботи в комплексі  Профілактична, правороз’яснювальна та правозахисна функція учнівського центру знаходить своє відображення у активній співпраці з учнівським осередком – товариством «Правознавець». Самодіяльна організація «Правознавець», створена учнями НВК «Дивосвіт» для задоволення особистих і колективних інтересів учнівської молоді в галузі права. Слід звернути увагу, що до учнівського центру «Закон + Ти» входять представники (омбудсмени) класних колективів, а очолює центр уповноважена особа з прав дитини із числа учнів навчального закладу (омбудсмен), що обирається  більшістю голосів управлінської учнівської Ради країни «Дивосвіт» строком на 1 рік. Слід зазначити, що інститут омбудсменства в учнівській країні був започаткований вперше у нас в комплексі в 2010 році, що дає можливість впевнено сказати про якісну апробацію цієї виборної посади  в учнівському середовищі. Правова робота учнівських омбудсменів в закладі чітко регламентована статутними джерелами, річним планом роботи учнівського самоврядування, діючими Положеннями, здійснює свою діяльність на основі Конституції України, чинного законодавства, учнівського законодавства країни «Дивосвіт». Консультантом центру виступає соціальний психолог комплексу Коваленко А.М. Говорячи про результативність  функціонування «дитячих омбудсменів» в учнівському об’єднанні країни «Дивосвіт», можемо стверджувати про позитивну динаміку у формуванні серед учнів комплексу правоосвітньої компетентності.  Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ «правоосвітня робота». В якому планується робота не лише з учнями , а і з батьками. В комплексі діє батьківський клуб «Родина». Класні керівники планують заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи, постійно проводять обстеження таких сімей та складають акти. Для сімей соціального ризику заплановано ряд  різноманітних заходів правового та соціального напрямку. Щороку  активно проходять  зустрічі  із дільничим інспектором міліції Червінським А.В., незабутні враження залишили в учнів  інспектор ДАІ Вишиваний В.П.  та старший інспектор сектору кадрового забезпечення МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Позднякова І.Л. Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що правовиховна робота в НВК «Дивосвіт» має досить насичену програму дій. Плануючи організацію та проведення тижнів права, місячників правовиховної роботи тощо, кожен педагог в своїй роботи спирається на встановлений алгоритм моделі правовиховної роботи в закладі.

         Правовиховна діяльність надає можливість дітям та молоді практикуватися у входженні в соціальне середовище. Беручи участь у реалізації соціально значущих проектів, програм, моделей, сьогоднішній учень набуває певного життєвого, соціального досвіду, формує правову свідомість, культуру, свої організаторські вміння, креативні якості, і, щонайголовніше, усвідомлює важливість цієї справи.

                                                                                

 Товариство «Правознавець»

Знайомтесь з нами!!!

Самодіяльна організація, створена учнями НВК «Дивосвіт» м. Жовті Води для задоволенняособистих і колективних інтересів учнівської молоді в галузі права.

     Товариство здійснює свою діяльність на основі Конституції України, чинного законодавства, учнівського законодавства країни «Дивосвіт», а також Положенням самого товариства.

Мета:

*   сприяти реалізації     державної стратегії правової освіти учнівської молоді;

*   формувати  правову свідомість та правової культури серед учнів комплексу;

*  активно здійснювати  політику, щодо захисту прав  дитини.

Склад:

-         Мала Ініціативна Група «Юні правознавці»;

-         голова учнівського незалежного центру

«Закон +Ти»;

-         уповноважена особа з прав дитини при Раді країни  «Дивосвіт»;

-         координатори з захисту прав учнів в класних колективах.

               Основні завдання:

-         поглиблене вивчення учнями законів та інших нормативних актів України;

-         сприяти поширенню правових знань серед широких кіл учнівської молоді;

-         активно здійснювати  політику, щодо захисту прав  дитини.

-         організація, активна участь у загальношкільних заходах правового характеру: тижнях права, місячниках правових знань тощо.

  

     Кафедра фото-знайомства!

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Правознавець»!

 

                            

 

             

 

Юридична онлайн-консультація 

            Тут ви можете отримати відповіді на важливі питання з        правового захисту. Ваше питання буде опубліковане, на яке консультанти нададуть вам швидку юридичну допомогу. Бажаємо плідної співпраці.

            Ми чекаємо на ваші запитання (каб. № 312, понеділок -п’ятниця з 15.00-16.00; консультант – шкільний омбудсмен Масляна А., учениця 9 класу та вчитель права Гаєвська О.В.). 

Яку відповідальність за свої аморальні вчинки несе людина віком до 14років?
Консультант: Вона несе відповідальність неред школою, товаришами, органі-зацією, у якій працює, сім’єю. При неодноразових порушеннях можлива відпо-відальність перед комісією у справах неповнолітніх.

 

Поясніть, що таке хуліганство і як воно карається законом?
Консультант: Це умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і вира-жають неповагу до суспільства.

 Позбавленням волі на строк до 1 року, або виправними роботами на той же строк, або грошовим штрафом, а за злісне хуліганство – позбавленням волі на строк від 1 до 5 років.

 

Чи може учень працювати у вільний від навчання час (на канікулах), де саме? З якого віку? Що для цього потрібно? Чи знаєте ви, куди звернутись?
Консультант:Так, може. З 14 років. Для цього потрібна заява батьків, дозвіл школи. Звертатися можна у соціальний відділ для молоді або в інспекцію у справах неповнолітніх.
Що значить  в адміністративному заканодавстві під терміном «громадське місце»?
Консультант: 
Вулиці, вокзали, кінотеатри, театри, магазини, установи, бібліотеки, музеї, салони громадських видів транспорту, житлові будинки, подвір’я жи-тлових будинків, школи тощо.

 

 

                                                 Мала ініціативна група

                            «Юний правознавець» інформує… 

 

   Пам'ятай про свою відповідальність перед законом!

До 14 років ти не несеш відповідальності за заподіяну матеріальну шкоду – її несуть твої батьки або інші особи, під наглядом яких ти знаходишся. Саме вони мають відшкодувати шкоду, яку ти завдав майну іншої людини. Якщо ти завдав шкоди спільно з однолітком, її відшкодування покладається на ваших батьків у відповідних частках.
З 14 років ти відповідаєш за завдану шкоду самостійно у повному обсязі!
Якщо тобі 16 років, тебе можуть притягнути до адміністративної відповідальності!
З 14 років ти несеш кримінальну відповідальність за тяжкі злочини, за інші – починаючи з 16 років.
За вчинені злочини до тебе можуть застосувати:
• штраф – якщо у неповнолітнього є самостійний доход, власні кошти або майно;
• громадські роботи – призначаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років і полягають у виконанні робіт у вільний від навчання чи основної роботи час;
• виправні роботи – призначаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років за місцем роботи;
• арешт – полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг 16 років, в умовах ізоляції у спеціально пристосованих установах;
• позбавлення волі на певний строк – відбування покарання у спеціальних виховних установах.

Не за горами час, коли ви закінчите школу і вступите у самостійне життя. Від вас вимагається успішно займатися дорученою справою, бути відповідальним, виконувати громадянські обов’язки – хорошого трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками в суспільстві, господаря багатств країни, сім’янина. Державі буде важлива ваша думка, ваші позиції щодо проектів законодавчих актів, які виносяться на ш/spantab-stops:151.5ptmso-bidi-font-weight:normalироке обговорення. При цьому корисно поповнювати свої правові знання. І особливо важливим є зміцнення готовності боротися зі злом, непримиренність до того, що заважає нам жити. Усе це потрібно гро-мадянинові України

 

/uploads/editor/1806/92680/sitepage_244/files/katalog_zapitan_ta_vidpovidey.docКаталогг запитань та відповідей

 

Мультимедійний лекторій.

№1 – Тема: «Злочин – шлях у безодню».

№2 – Тема: «Субкультура та підліток».

№3 - Тема: "Відповідальність підлітка"

 

 

МІГ «Юні правознавці» інформують…

                               

 

          

 


 

 

 

 

 

 

 

 

nbsp;

a href=