Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результаты

Управління

 

СТАТУТкомунального закладу освітинавчально-виховний комплекс «Дивосвіт» із санаторними групами і класами  (нова редакція)

1. Загальні положення.

 

 

1.1. Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс «Дивосвіт» із санаторними групами і класами, створений відповідно до рішення Жовтоводського міськвиконкому від 20.05.1998 року, № 188 на основі рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 02.09.2003 року №369  знаходиться у комунальній власності. У своїй структурі має :

- комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсую чого типу санаторного призначення №15 «Барвінок»;

- середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступеня з профільними класами;

- оздоровчо-реабілітаційний центр;

- еколого-натуралістичний центр «Енергія»;

- в літній період на базі комплексу може створюватися дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням .

 

1.2. Юридична адреса закладу:

1.2.1.  Корпус 1 (ЗНЗ)

52201

вул. Шевченка, 12

м. Жовті Води

Дніпропетровська область
тел. 2-66-70, 2 – 83 – 68  

 

1.2.2.  Корпус 2 (ДНЗ)

52201

вул. Шевченка, 6

м. Жовті Води

Дніпропетровська область

т. 2 - 66 - 68

1.2.3.  Корпус 3 (ЕНЦ, ОРЦ)

52201

вул. Гагаріна, 37

м. Жовті Води

Дніпропетровська область

  т. 2 – 79 – 38

 

  1.3. Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс «Дивосвіт» із санаторними групами і класами  (далі комплекс) виступає юридичною особою, має  печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

  1.4.Засновником навчально-виховного комплексу “Дивосвіт” є Жовтоводська міська рада. Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення в цілому.

 

  1.5. Головна мета діяльності комплексу :

- забезпечення реалізації прав громадян на ранній розвиток та обов’язкову дошкільну освіту, здобуття повної загальної середньої освіти та оволодіння знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, здійснення комплексної медико-психолого-педагогічної реабілітації вихованців;

- становлення і розвиток творчої гуманістично-спрямованої і фізично досконалої особистості, здатної до соціалізації і неперервного самовдосконалення; створення здорового середовища проживання людини і гармонійний розвиток індивідуальних здібностей і нахилів учасників навчально-виховного і оздоровчо-реабілітаційного процесів.

Головними завданнями комплексу є :

- створення умов для здобуття вихованцями і учнями комплексу дошкільної, загальної середньої освіти і позашкільної освіти ;

- збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;

- формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання у дітей і молоді поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- створення умов для оволодіння вихованцями, учнями знаннями про навколишнє середовище та формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем ;

- залучення учасників навчально-виховного процесу до науково - дослідної і експериментальної роботи;

- формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професіонального самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.6. Комплекс функціонує в режимі санаторного закладу для структурних     підрозділів:

·        ДНЗ №15;

·        санаторних класів початкової школи;

·        оздоровчо-реабілітаційного центру.

Базою оздоровчо-реабілітаційного центру можуть користуватися всі вихованці і учні комплексу, а також діти міста за направленням лікарів.  

1.7. Комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – середній загальноосвітній навчальний заклад», Положенням  про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Положенням про навчально-реабілітаційний комплекс, Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, власним статутом, іншими нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність науково-освітніх установ та санаторних закладів зокрема.

1.8. Комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції передбаченої законодавством України та власним статутом. 

1.9. Комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
     - безпечні умови освітньої діяльності;

- забезпечення рівня освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
      - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності у тому числі за міжнародними угодами;
      - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. У комплексі визначена українська мова навчання і виховання дітей. Напрямки профільного навчання – природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, філологічний, спортивний, художньо-естетичний, технологічний, які визначаються за запитами дітей та батьків.

1.11. Комплекс має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;          

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу  за погодженням із засновником;

-      визначати варіативну складову робочого навчального плану, розробляти і  впроваджувати програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

-      в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-      спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-      використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-      отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-      залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-      розвивати власну матеріально-технічну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

-      користуватися фінансуванням, що передбачено державою для освітніх закладів взагалі та закладів санаторного типу зокрема;

-      організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

-      створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати;

-      бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством;

-      здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

-      встановлювати форму для учнів, визначати емблему, прапор, герб комплексу;

-      надавати платні послуги у різних галузях діяльності визначених чинним законодавством:

         - освітній;

         - навчально-науковій;

         - господарчо-комерційній;

         - виробничій;

         - лікувально-оздоровчій.

1.12.    У комплексі створюються та функціонують:

       - методичні об’єднання:

ü     вчителів початкової школи

ü     вчителів математики, фізики, інформатики

ü     вчителів предметів гуманітарного циклу

ü     вчителів предметів природничих наук

ü     вчителів предметів естетичного циклу

ü     класних керівників

ü     керівників гуртків ЕНЦу

 - школа передового педагогічного досвіду;

         - соціально-психологічна служба;

         - медична служба;

         - сезонний міський дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником.

1.14. Взаємовідносини комплексу з юридичними і фізичними особами, визначаються угодами, що укладені між ними.  

 

2. Організація навчально-виховного процесу.

 

2.1. Комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період літнього оздоровлення. План роботи затверджується педагогічною радою комплексу. План роботи ДНЗ на оздоровчий період погоджується з санітарно-епідеміологічною службою міста.

2.2. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі комплексу здійснюється за програмами розвитку виховання і навчання дітей дошкільного віку та Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні затвердженими Міністерством освіти і науки України з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей. У шкільному – регламентується експериментальним навчальним планом, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти та науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Експериментальний навчальний план комплексу погоджується Міністерством освіти і науки України і затверджується департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Навчально-виховний процес в еколого-натуралістичному центрі здійснюється за Типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними планами і програмами затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники комплексу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Організаційно – педагогічна робота передбачає заходи взаємодії всіх структурних підрозділів комплексу із загальноосвітніми навчальними закладами, з іншими установами, організаціями тощо.

2.5. Комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.6.         Зарахування учнів здійснюється:

- до ДНЗ – за заявою батьків, або осіб що їх замінюють,  медичної довідки про стан здоров’я дитини та путівки відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради, дитячої поліклініки;

- до ЗНЗ – за наказом директора на підставі особистої заяви, для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх заміняють, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей які вступають до першого класу); до навчального закладу ІІІ ступеня - документу про відповідний рівень освіти;

- до ЕНЦ – на підставі заяви батьків.

2.7. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Для ДНЗ – за заявою батьків. Для ЗНЗ – у разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття, у разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та довідку, що  підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Загальний оптимальний контингент вихованців комплексу визначається проектною потужністю закладу.

Оптимальна наповнюваність:

- групи дітей до 3 років – 15 чол.;

- різновікові групи дітей  від 3 до 6 років – 15 чол.;

      - цілодобові групи – 10 чол.;

      - санаторні класи – 20 - 25 чол.

Санаторні класи  комплектуються з числа дітей міста, потребуючих комплексної реабілітації здоров’я. Медичними показниками для зарахування дітей до загальноосвітніх підрозділів комплексу є наявність органічних та функціональних соматичних захворювань.

2.8. У комплексі для учнів 1-4 класів створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб які їх замінюють).

2.9. Структура навчального року та режим роботи встановлюються комплексом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.11. Тривалість уроків у комплексі становить у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та санітарно-епідеміологічної службою міста.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується СЕС і профспілковим комітетом і затверджується директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів і вихованців та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.      

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем, відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

2.14. Учням першого класу домашні завдання не задаються. У комплексі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. У першому класі дається словесна характеристика досягнень учнів у навчанні, у другому – за рішенням педагогічної ради, в третьому – одинадцятому класах – за 12-бальною системою оцінювання. У документі про освіту (табель, залікова книжка, свідоцтво, атестат) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів та їх батьків (осіб що їх замінюють) класним керівником.

2.16. Порядок переведення і випуск учнів у комплексі визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.17. Відрахування дітей з ДНЗ провадиться за медичними висновками або в разі невідвідування дітьми дошкільної установи без поважних причин більше двох тижнів, а також у випадку несплати за утримання їх протягом двох тижнів після встановленого строку.

2.18. Навчання у випускних 4, 9 і 11 класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

2.19. Учням, які закінчили ступінь навчання, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи – залікова книжка,  по закінченні основної школи – свідоцтво про базову  загальну середню освіту,  по закінченні середньої школи – атестат про                                                                  повну загальну  середню освіту.  Подальше навчання учнів початкової школи, які не засвоїли програмовий матеріал або скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.                       

2.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення – похвальні листи, похвальні грамоти, нагородження золотою та срібною медалями.

2.21. Еколого – натуралістичний центр надає додаткову позашкільну освіту учням комплексу, учням ЗНЗ міста Жовті Води, вихованцям ДНЗ.

На базі ЕНЦу можуть функціонувати наступні творчі об’єднання :

Гуртки – об’єднання вихованців, учнів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей , стану здоров’я.

Групи – це складові гуртка. Або іншого творчого об’єднання.

Секції – об’єднання вихованців, учнів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за еколого – натуралістичним, спортивно – технічним, туристсько – краєзнавчим або іншим напрямком діяльності.

Студії – це об’єднання вихованців , учнів з різних видів або жанрів мистецтва.

 

2.22. Навчальний рік в еколого – натуралістичному центрі починається з 1 вересня. Комплектування  творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, студії або іншого творчого об’єднання.

2.23. Творчі об’єднання ЕНЦу класифікуються за трьома рівнями :

- початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до еколого-натуралістичної діяльності ;

- основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

- творчий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності  творчих об’єднань, їх чисельний склад, добирається програма.

2.24. До ЕНЦу зараховуються вихованці, учні віком від 5 до 18 років.

Наповнюваність груп у ЕНЦі становить:

- для груп початкового рівня навчання  15 - 25 чол.;

- для груп основного рівня  12 - 25 чол.;

- для груп творчого рівня – 10 – 25 чол.

 2.25. У канікулярний час, святкові та неробочі дні ЕНЦ працює за окремим планом, затвердженим директором комплексу.

2.26. Режим щоденної роботи встановлюється у ЕНЦі, враховуючи рекомендації центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2.27. Тривалість занять у ЕНЦі визначається навчальним планом і програмами з урахуванням допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців :

- віком від 5 до 6 років    -    30 хвилин;

- віком від 6 до 7 років    -    35 хвилин;

- інших                              -    45 хвилин.

Перерви  між заняттям є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи ЕНЦу.

2.28. Еколого-натуралістичний центр може надавати платні послуги з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні послуги не можуть надаватись замість , або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.

2.29. ЕНЦ може організовувати роботу своїх творчих об’єднань у приміщеннях  дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій, наукових установ відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.30.  Методичне об’єднання керівників гуртків ЕНЦу створюється для координації науково – методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти за еколого – натуралістичним напрямом.

2.31. ЕНЦ може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам, молодіжним, дитячим, громадським організаціям .

2.32. Випускникам ЕНЦу, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для гуртківців здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

 

3. Організація оздоровчо-реабілітаційного процесу

 

3.1. Програма відновлення здоров’я вихованців комплексу передбачає всебічну глибоку діагностику фізичного стану організму дитини, лікувальні, реабілітаційні та профілактичні заходи з використанням новітніх досягнень у галузі медичної науки та практики, сучасного медичного обладнання. Зміст та етапи медичної реабілітації визначаються індивідуально для кожного вихованця відповідно до ступеня порушення його захисно-пристосувальних властивостей.

3.2. За програмою психологічної реабілітації вихованців закладу реалізується система діагностичних, корекційних, розвиваючих та профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення оптимального функціонування інтелектуальної особистісної та саморегулятивної підструктури, особистісного поглибленого розвитку обдарованих дітей та актуалізації компенсорних можливостей особистості у вихованців з серйозною соматичною патологією.

3.3. Соціально-педагогічна реабілітація вихованців комплексу має бути забезпечена за рахунок побудови гнучкого диференційованого особистісно-орієнтованого педагогічного процесу в умовах збагаченого освітнього середовища поряд із створенням умов для освітньо-професійного самовизначення особистості.

3.4. Вибір ефективних напрямків медико-психолого-педагогічної корекції особистості учнів, а також їх здібностей, здійснюється на підставі ретельного всебічного обстеження рівня навчальних можливостей, особливостей психічної сфери вихованців та стану їх фізичного здоров’я.

3.5. Особливістю організації життєдіяльності комплексу є гармонійне поєднання навчально-виховних та оздоровчо-реабілітаційних заходів за рахунок спільної узгодженої діяльності педагогічного, медичного, та обслуговуючого персоналу.

3.6. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування. Дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування.

 

4.     Учасники навчально-виховного процесу.

 

4.1.         Учасниками навчально-виховного процесу у комплексі є:

- вихованці та учні всіх структурних підрозділів комплексу;

- педагогічні працівники;

- медичні працівники;

- допоміжний персонал;

- обслуговуючий персонал;

- батьки вихованців (особи, що їх заміщають);

- представники громадськості, виробничих та комерційних кіл, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу.       

4.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та оздоровчо-реабілітаційною базою навчального закладу;

- на доступ інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування закладу;   

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психологічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.                 

4.4.         Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішкільного розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни, виконувати вимоги санітарно-гігієнічного, та оздоровчо-реабілітаційного режиму, призначення лікарів;

- не допускати фактів приниження людської гідності та фізичного насильства по ставленню до оточуючих, вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління.               

4.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних, медичних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

4.7. Педагогічні і медичні працівники комплексу мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- самостійний вибір форми, методів, засобів навчально-виховної роботи не шкідливих для здоров’я учнів, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного та оздоровчо-реабілітаційного процесів;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, наукової роботи;

- організацію навчально-виховного процесу за авторськими та експериментальними програмами та технологіями;

- участь у роботі органів громадського самоврядування комплексу;

- підвищення кваліфікації, курсову перепідготовку;

- отримання пенсії у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному  законодавством України;

- на матеріальне житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.            

4.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків передбачених законодавством України.

 

4.9.         Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут комплексу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника комплексу, органів управління освітою;

- дбайливо ставитись до майна комплексу.                                   

4.10. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Чергова атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

4.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку комплексу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.12.    Батьки та особи, які їх заміщують мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

- брати участь у заходах спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази комплексу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування комплексу та у відповідних державних судових організаціях.                           

4.13. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної та повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної та повної загальної середньої    освіти за будь-якої формою навчання ;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей ;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність почуття доброти милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів ;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини ;

- брати участь у поліпшенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази закладу ;

- брати участь в організації та проведенні ремонтних робіт та робіт внутрішнього упорядкування закладу;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини, своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.

4.14. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в комплексі ;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями ;

- сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансовому забезпеченню комплексу ;

- проводити консультації для педагогічних працівників ;

4.15. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту комплексу ;

- виконувати накази та розпорядження керівництва комплексу, рішення органів громадського самоврядування ;

- захищати вихованців та учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства ;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю,  наркотиків, тютюну тощо.

 

5. Управління комплексом

 

5.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником.  

         Безпосереднє керівництво комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

       Директор комплексу та його заступники, завідувач дошкільним навчальним закладом  призначаються і звільняються з посади  начальником відділу освіти.

       Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням  чинного законодавства.

5.2. Вищим органом громадського самоврядування комплексу є  конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

         Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких  трьох категорій:

         - працівників комплексу – зборами трудового колективу;

         - учнів комплексу другого – третього ступеня – класними зборами,

         - батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

         Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така  кількість делегатів: від працівників комплексу - 10, учнів - 10, батьків і 

представників громадськості - 10. Термін їх повноважень становить один рік.

         Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини  делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається  простою більшістю  голосів присутніх делегатів.

         Право скликати конференцію мають голова ради комплексу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної  кількості,  директор комплексу, засновник.

          Конференція:

- обирає раду комплексу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

         - заслуховують звіт директора і голови ради комплексу;

         - розглядають питання навчально – виховної, методичної і фінансово –  господарської діяльності комплексу;

- затверджує основні напрямки вдосконалення навчально – виховного

процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності комплексу;

-            приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших

педагогічних працівників;

5.3. У період між конференціями діє рада комплексу.

5.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління комплексом;

          - розширення колегіальних форм управління комплексом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

         5.3.2. Основними завданнями ради є:

         - підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

комплексу та сприяння організаційно – педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

         - формування навичок здорового способу життя;

         -  створення належного педагогічного клімату в комплексі;

         - підтримка громадських ініціатив, щодо вдосконалення навчання та  виховання учнів, творчих пошуків і дослідно – експериментальної  роботи педагогів;

         - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і  вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

   - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої  освіти;

   -  стимулювання морального та матеріального заохочення учнів,  сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

    - зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та  комплексом з метою забезпечення єдності  навчально-виховного процесу.

         5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного  колективу, учнів ІІ – ІІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією комплексу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь – яких причин приймається виключно конференцією. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

         5.3.4. Рада комплексу діє на засадах:

         - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

         - дотримання вимог законодавства України;

         - колегіальності ухвалення рішень;

         - добровільності і рівноправності членства;

         - гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора комплексу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7–ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету комплексу.

         5. 3. 5. Очолює раду комплексу голова, який обирається із складу ради.

         Голова ради може бути членом педагогічної ради.

         Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності комплексу, пов’язаної з організацією навчально виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно – масових заходів.

         5.3.6. Рада комплексу організовує:

         - виконання рішень конференції; вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

         - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи 

комплексу та здійснює контроль за його виконанням;

         - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту комплексу;

         - затверджує режим роботи комплексу;

         - сприяє формуванню мережі класів комплексу, обґрунтовуючи її    доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

         - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників комплексу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні ”, або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні ” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ”;

         - разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

         - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

         - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально – виховної та фінансово – господарської діяльності;

         - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

         - виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

         - виступає організатором проведення добродійних акцій;

         - вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу;

         - ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

         - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

         - розглядає питання родинного виховання;

         - бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміщують, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в  несприятливих соціально – економічних умовах;

         - сприяє педагогічній освіті батьків;

         - сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

         - розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

         - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним  обслуговуванням учнів;

         - розглядає звернення учасників навчально – виховного процесу з питань роботи комплексу;

         - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

         - може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

         5.4. При навчальному закладі за рішенням конференції діє піклувальна рада.

         5.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи,залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

         5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

         - сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

         - співпраця з органами виконавчої влади, організаціями,    підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, яка спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у комплексі;

         - зміцнення навчально – виробничої, матеріально – технічної, спортивної, корекційно – відновної та лікувально – оздоровчої бази  комплексу;

         - організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

         -  вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду  загальнообов’язкового навчання;

         -  запобігання дитячий бездоглядності;

         -  сприяння працевлаштуванню випускників комплексу;

         -  стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

         -   всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та комплексом.

         5.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на конференції комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

         Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально – виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника комплексу.

         У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

         5.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

         - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,  суспільства, держави;

                   - дотримання вимог законодавства України;

          - самоврядування;

         - колегіальності ухвалення рішень;

         - добровільності і рівноправності членства;

         - гласності.

         Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на  рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

         Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

         Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

         Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

         Рішення піклувальної ради в 7–ми денний термін доводяться до відома колективу закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

         5.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

         З числа піклувальної ради також обирається заступник та секретар. А голова піклувальної ради:

         - планує і координує роботу піклувальної ради;

         - готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

         - визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

         - представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

         Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

         5.5.5. Піклувальна рада має право:

         - вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника комплексу конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально – технічної, навчально – виробничої, наукової, культурно – спортивної, лікувальної та оздоровчої бази комплексу;

         - залучати додаткові джерела фінансування комплексу;

         - вживати заходи до зміцнення матеріально – технічної і навчально – 

методичної бази комплексу;

          - стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

          - брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

         - створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

         5.6. Директор комплексу здійснює:

         -   керівництво педагогічним колективом; 

         -   забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для  підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

         -   організовує навчально – виховний, лікувально – реабілітаційний процеси;

         -   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем  досягнень учнів у навчанні;

         -   відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

         - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі,  проведення виховної роботи;

         - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та  протипожежних норм, техніки безпеки;

         -   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,

         -   заохочення творчих пошуків, дослідно – експериментальної роботи педагогів;

         -   забезпечує права учнів на захист їх від будь – яких форм фізичного або  психічного насильства;

         -  призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями,  навчально – дослідними ділянками;

         - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

         - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни  обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

         - розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

         -  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

         -  за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього  розпорядку, посадові обов’язки працівників комплексу;

         -  створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та  застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

         -  несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними  працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної  виконавчої влади тощо;

         5.7.  Обсяг  педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі  законодавства директором комплексу і затверджується відповідним  органом управління освітою.

        Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

        Перерозподіл педагогічного навантаження  протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачаються робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

         5.8. У комплексі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний  орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради в школі є директор комплексу, а в ДНЗ - завідуюча.

         5.9. Педагогічна рада розглядає питання:

         - удосконалення і методичного забезпечення навчально–виховного процесу, планування та режиму роботи комплексу;

         - переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

         - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально–виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

         - морального та матеріального заохочення учнів та працівників комплексу.

         5.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб  комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не може бути менше чотирьох разів на рік.

         Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання  навчально – виховного процесу.

5.11. У комплексі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

6. Матеріально – технічна база комплексу.

 

         6.1. Матеріально – технічна база комплексу включає будівлі, споруди, землю,    обладнання, транспортні засоби,  інші матеріальні цінності,  вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

         6.2. Майно комплексу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим з нього, якщо інше не передбачене законодавством.

         6.3. Комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

         6.4. Вилучення основних фондів оборотних коштів та іншого майна комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки завдані комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

         6.5. Для забезпечення навчально – виховного процесу матеріальна база комплексу складається із навчальних кабінетів, групових кімнат, спортивної зали, музичної зали, бібліотеки, архіву, медичних кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для  інженерно-технічного та навчально – допоміжного персоналу, конференц-зали тощо.

         6.6. Комплекс має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі, тощо.

 

 

7.         Фінансово – господарська діяльність.

7.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі кошторису.

         7.2. Фінансово – господарська діяльність комплексу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

         7.3. Джерелами формування кошторису комплексу є:

         - бюджетні кошти у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

         - добровільні внески батьків або осіб, які їх замінюють;

         - цільові внески фізичних і юридичних осіб;

         - оплата платних послуг, що надаються комплексом згідно з його функціональними повноваженнями на основі законодавчих нормативно-правових актів;

         - надходження від господарської діяльності;

         - плата за оренду майна закладу;

         - кошти, отримані навчальним закладом за виконання окремих доручень, а також благодійні внески, гранти, дарунки та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Позабюджетні кошти комплексу надходять на спеціальний рахунок та використовуються для фінансування утримання установи і інших видатків  кошторису.

7.4.   У  комплексі може бути створений фонд загального обов’язкового навчання,  який  формується  з  урахуванням матеріально-побутових  потреб  учнів  за рахунок  коштів  засновників та бюджету в розмірі  не  менше  трьох

відсотків   витрат  на його поточне утримання, а також  за  рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання   зберігаються  на рахунку комплексу в установі банку і витрачаються відповідно  до кошторису, що затверджується директором  навчального закладу.

Облік і використання  коштів фонду загального обов’язкового навчання  здійснюються комплексом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

   7.5. Комплекс має право на придбання  та  оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

   7.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

7.7 Звітність про діяльність комплексу встановлюється відповідно до законодавства.

 

8. Міжнародне співробітництво.

 

         8.1. Комплекс за наявності належної матеріально – технічної та соціально – культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний  учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними  організаціями та освітніми асоціаціями.

         8.2. Комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,  підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

9. Контроль за діяльністю комплексу.

 

         9.1. Державний контроль за діяльністю комплексу здійснюються з метою  забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

         9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України,  засновник та відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради.

         9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку,   встановленому Міністерством освіти і науки України.

         9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) комплексу з питань, пов’язаних з його навчально – виховною діяльністю.        Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально – виховною діяльністю проводяться його засновником  відповідно до законодавства.

 

10. Реорганізація або ліквідація комплексу.

 

         10.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію комплексу приймає засновник.

         Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу,  виділення.

         Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

         З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління комплексом.

         10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

         10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених  навчальних закладів.

 

 

 

Директор комунального закладу освіти

навчально-виховного комплексу «Дивосвіт»

із санаторними групами і класами                                                      В.Р.Аракчеєва

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ
управління розвитком життєвої
компетентності особистості

 

      У Концепції загальної середньої освіти  визначено проблеми сучасної школи: несформованість у випускників достатньої життєвої компетентності, недостатні вміння учнів вільно використовувати здобуті знання для розв’язання практичних завдань та аналізу нестандартних ситуацій. Зміст шкільної освіти переобтяжений надмірним фактологічним матеріалом. Його склад і структура недостатньо враховують необхідність диференціації навчання залежно від нахилів, здібностей, життєвих планів школярів.Соціальне замовлення суспільства сучасній школі виявляється у необхідності формування компетентної, творчої особистості, яка здатна до свідомого, самостійного визначення мети своєї діяльності, до саморегуляції, до життєвого проектування, що забезпечує досягнення цієї мети. Тому надзвичайно важливою є така організація навчального процесу, яка спрямована на розвиток життєво компетентної особистості і забезпечення компетентнісного підходу в освіті. Виникла потреба перевести різні типи навчальних закладів із режиму функціонування в режим випереджувального розвитку, який сприятиме становленню дитини як творця і проектувальника свого життя, оволодіння нею життєвою компетентністю.
     Компетентне ставлення особистості до життя означає  потребу в самопізнанні, саморегуляції в різних видах творчої діяльності, оволодіння науковими знаннями про сутність «Я», принципами і методами життєздійснення, проблемне бачення свого життя, осмислене розв’язання міжособистісних суперечностей, здатність до об’єктивної оцінки рівнів, сфер і меж соєї життєвої активності усвідомлену і адекватну оцінку результатів своєї життєдіяльності, філософське, етичне осмислення свого життя. Виходячи з вище визначеного, основною метою діяльності  НВК «Дивосвіт» є становлення і розвиток життєвокомпетентної особистості, здатної до соціалізації і неперервного самовдосконалення, створення сучасної дієвої системи впливів, які сприяють послідовному розвитку життєвих компетенцій особистості, необхідних для формування самостійного іактивного учасника життя.
    Становлення такої особистості пов’язано із формуванням таких компетентностей:
  - політичних та соціальних ( здатність і бажання брати на себе відповідальність, брати участь у прийнятті рішень у групі, розв’язанні конфліктів мирними способами, бажання сприяти функціонуванню та зміцненню демократичних );
  - компетентностей, які стосуються життя у полікультурному суспільстві (повага до інших і вміння жити з людьми інших мов, культур, релігій , орієнтація в світовому культурному просторі);
  - комунікативих (вміння спілкуватися, співпрацювати в колективі, прислухатися і враховувати чужу думку);
  -  ділових (лідерські якості, вміння співпрацювати в команді, ініціативність, активність, критичність і креативність мислення, готовність відстоювати свою думку, працювати в умовах жорсткої конкуренції)компетенцій пов’язаних з виникненням інформаційного суспільства, володіння технологіями ( технікою), розуміння їх застосування, а також здатності до критичного мислення стосовно інформації, яка поширюється ЗМІ та рекламою); здатність навчатись упродовж життяс (готовність до постійного особистісного й професійного розвитку, самоосвіти й самонавчання, самореалізації).
     Реалізація розвитку стратегічних пріоритетів життєдіяльності НВК «Дивосвіт» здійснюється в контексті становлення нової освітньої парадигми, яка формується на основі проблемної теми закладу «Управління розвитком життєвої компетентності особистості в умовах школи сприяння здоров’ю як школи майбутнього.
Мета, ідеї, завдання
 діяльності НВК «Дивосвіт» в управлінні розвитком
 життєвої компетентності особистості
    Мета:  створення сучасної дієвої системи впливів, які сприяють послідовному розвитку життєвих компетенцій особистості, необхідних для формування самостійного і активного учасника життя. 
    Ідеї управління розвитком життєвої компетентності : 
            - цілісний розвиток дитини – сенс дошкільного виховання;
            - дитина – повноправний партнер в умовах співпраці «Вихователь - вихованець»;
            - виховувати, спираючись на природу дитини;
            - школа – місце життя дитини;
            - виховання – це розвиток, а розвиток – це самоствердження особистості"
            - учень – суб’єкт навчання;
            - самовдосконалення – сенс життя;
            - синтез, єдність процесів виховання і самовиховання, рівноцінність      виховної і навчальної сфер в розвитку особистості при ведучій ролі      виховання;
            - гармонія розуму, душі і тіла - є вища ступінь розвитку особистості;  
            - залежність загальних, спеціальних і локальних  здібностей від стану здоров’я особистості;
            - концепція здорового способу життя ( індивідуальний, популяційний рівень, якість, устрій та стиль його, рух, їжа, спілкування, шкідливі звички );
            - компетентнісний підхід в освіті – вимоги часу;
            - школа керує процесом розвитку життєвої компетентності особистості;
            - здоров’я – динамічний чинник розвитку індивідуальності, що спричинює успішність її активного впливу на світ і саму себе, продуктивність життєдіяльності в цілому;
            - здоров’я – мистецтво правильно користуватися багатьма предметами матеріальної і духовної культури і бути спроможним виробляти нові продукти – вироби, знання, норми, цінності, спосіб життя. 
 
Домінуючі напрямки діяльності:
            - організація навчання на основі розвитку життєвих навичок;
            - виміри ефективності і успішності діяльності закладу (моніторинг);
            - підтримка ефективної взаємодії учасників НВП (батьків, педагогів, дітей);
            - залучення громади до партнерської взаємодії;
            - співпраця з міжнародними і національними організаціями та установами;
            - забезпечення науково-методичної підготовки вчителів;
            - еколого – валеологічне спрямування виховної роботи;
            - батьківська освіта; 
            - піклування про оточуюче середовище. 
    
Пріоритетними завданнями діяльності НВК «Дивосвіт»
по управлінню розвитком життєвої компетентності є:
            - створення психолого – педагогічних та соціально - психологічних умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного вихованця;
            - формування у учнів вміння і бажання вчитися впродовж усього життя;
            - вирішення проблеми об’єктивного оцінювання рівня знань і навичок учнів за 12-бальною системою;
            - формування в учнів основних груп життєвих компетентностей (соціальних, полікультурних, комунікативних, інформаційних, саморозвитку та самоосвіти);
            - удосконалення моделі професійного розвитку управлінських та педагогічних кадрів;
            - впровадження у навчально-виховний процес  технологій компетентнісного підходу ( проектної, тренінгової, інформаційних, портфоліо, інтерактивних);
            - підготовка педагогічних працівників до використання технологій компетентнісного підходу у навчально – виховному процесі;
            - реалізація дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності;
            - розвиток державно-громадської моделі управління  комплексом;
            - всебічна психологічна та медична діагностика нахилів, здібностей, уподобань і здоров'я учителів і учнів;
            - професійна орієнтація випускників через організацію профільного навчання та до профільної підготовки;
            - залучення громади до партнерської взаємодії;
            -моніторинг навчально-виховного процесу. 
 
Сутність управління розвитком життєвої компетентності полягає в :
    1. В усвідомленому  створенні імітуючих життєвих ситуацій, які дозволяють оволодіти учням і педагогам різними видами діяльності ( навчальною, пізнавальною, трудовою, проектною), що сприяє розвитку життєвої компетентності, а також придбання соціального досвіду.
    2. В введенні технологій компетентнісного навчання. 
    3. В забезпеченні державно-громадського управління закладом з метою реалізації запитів громади на освітні послуги, зростання відповідальності закладу за результати діяльності.
    4. В забезпеченні соціального партнерства комплексу.
    5. В залученні громадської експертизи до оцінки якості роботи комплекс
    6. В удосконаленні структури управління комплексом з урахуванням пріоритетних напрямків  в освітній політиці.

 

 

 
Структурна модель комплексу «Дивосвіт»  
    Структурно-організаційними ланками НВК «Дивосвіт» є :
          - центр дошкільної освіти і виховання  «Барвінок»;
          - школа I-III ступенів ;центр розвитку особистості;
          - позашкільний заклад — еколого-натуралістичний центр «Енергія»;
          - тренінговий центр;
          - оздоровчо-реабілітаційний центр;
          - освітньо-інформаційний центр. 
 
 Суб’єкти управління розвитком життєвої компетентності особистості:
         - педагогічна рада;
         - науково-методична рада;
         - піклувальна рада;
         - рада здоров’я;
         - рада країни «Дивосвіт» ( управлінський орган самоврядної учнівської організації);
         - батьківська рада.
 
Основні функції суб’єктів в управлінні розвитком життєвої компетентності особистості є:
          - стратегічний аналіз стану і прогнозування тенденцій зміни значущого зовнішнього середовища комплексу;
          - стратегічний аналіз стану і прогноз тенденцій зміни соціального замовлення, вимог суспільства до навчального закладу;
          - системний аналіз й оцінка досягнень комплексу, освітнього процесу, наявного у закладі передового досвіду;
          - організація вироблення нової системи цінностей учасників навчально-виховного процесу;
          - стимулювання інноваційної мотивації поведінки;
          - вироблення курсу інноваційної освітньої політики комплексу;
          - колегіальність у вирішенні управлінських питань;
          - проектування основних напрямів оновлення діяльності закладу  та досягнень.
 
Управління  здійснюється за принципами:
          - адаптивність управління;
          - прогностичність;
          - орієнтація на розвиток, інноваційність, творчість;
          - демократичністьуправлінн
          - особистісно орієнтована спрямованість, індивідуальний підхідгнучкість, мобільність.

 

Організація навчальної діяльністі в НВК «Дивосвіт»
    Навчальна діяльність учнів організовується на засадах особистісно      орієнтованої і модульної системи навчання, що має такі переваги:
          - впроваджується гнучкий розклад і протягом року підтримується психофізіологічна готовність та інтелектуальна здатність  дитини до продуктивного навчання;
          - за допомогою спеціальних психолого–педагогічних заходів (системи тестування інтелектуального особистісного розвитку учнів, корекційних занять, гнучкого режиму навчальної і позанавчальної праці)
            гармонізується система особистісної адаптованості учнів 1-11 класів;
          - оптимізується індивідуальний пізнавальний процес кожного, оскільки навчання починається з формування внутрішньої пізнавальної мотивації і закінчується рефлексивним осмисленням себе і своїх
            можливостей у реальному світі.
     Скорочення кількості предметів,що вивчають протягом навчального дня, дає змогу зменшити обсяг домашнього завдання для учнів, вивільнити їм час для самостійної пошукової і творчої роботи, створює умови для глибокого осмислення та міцнішого засвоєння матеріалу, сприяє уповільненню стомлюваності і поліпшенню підготовки учнів до занять.
 
Навчально – виховний процес у комплексі ділиться на етапи:
               І етап -        Базісний – це виховання і цілісний розвиток дітей з 1,5 до 5  років. Формування творчих початків особистості, виявлених на ранніх стадіях розвитку індивідуальності. Кожній дитині надаються рівні можливості для засвоєння основних сфер життєдіяльності («Природа», «Рукотворний світ», «Суспільство», «Я сам»). Створені умови, при яких на заняттях і в вільний час дитина має право самовизначення – вільного вибору будь-якої емоційно прихильної діяльності і партнерів спілкування.
               II етап -       Підготовчо–мотиваційний – це навчання 5-6літніх річних дітей у ДНЗ робота шкільної студії «Дошколярик». Це сприяє  дотриманню наступності в навчально–виховному  процесі, особливо  через курси «Учись учитися», «Казкотерапія», «Я - Жовтоводець». «Запрошуємо  до розмови».
               III етап-      Початкова школа -1-4 класи . Це  школа повного дня. З 9 години ранку до 16.30, що включає 4-6 уроків першої зміни та 2-3 уроки другої зміни для організації самопідготовки учнів. Між змінами – прогулянка, обід. Навчання організовується за принципами рівневої диференціації, в паралелях можливо відкриття класів загальноосвітніх, санаторних класів для частохворіючих дітей. На заняттях використовуються ігрові методики і розвивальні технології, впроваджується організація творчої діяльності по І. П. Волкову. Гра, як форма організації життєдіяльності дитини є умовою і критерієм швидкості і ступеню адаптації дитини до нового оточення. Для цього в навчальний план введено курс «Казкотерапія». Предмет «Початки етики» викладається з першого по четвертий клас і є пропедевтичною ступінню до систематичного вивчення основ самовдосконалення. Вивчаються спецкурси «Я – Жотоводець», «Культура життєвого самоврядування», «Корисні звички». Збільшення навчального навантаження  компенсується продуманим підходом до організації рухового режиму  дітей. 
               IV етап -    Основна школа  (V – IX класи). У V-IX класах на цьому етапі зберігається структура класів початкової школи, тобто діти  відвідують навчальні заняття класами протягом повного часу перебування у школі. У V-IX класах проводиться початкова профілізація через організацію роботи міжкласних факультативів і зовнішні динамічні групи учнів у паралелях класів за природничим напрямом. Навчальний процес організовується на основі рівневої диференціації. Розвиток пізнавальних якостей і творчої обдарованості дитини підсилюється роботою гуртків, секцій, студій, клубів за уподобанням. В школі діє учнівська громадська організація на принципах самоврядування, що задовольняють природне бажання дітей самим вірішувати, яким повинен бути зміст їхнього життя, привчають їх в визначати власну відповідальність за школу, друзів, надають їм реальні, а не формальні права у вирішенні шкільних справ.
               V етап -    Старша школа - ведучий вектор розвитку особистості в старшій школі спрямований на розвиток життєвих компетенцій, на забезпечення випускників школи необхідними навичками подальшої самостійної життєдіяльності у відкритому соціальному середовищі.
                                Для цього в комплексі:
                                - ведеться викладання курсу “Культура життєвого самовизначення”;
                                - формування класів (10 – 11) проводиться шляхом тестування з профільних предметів;
                                - ведеться «портфоліо особистісного розвитку старшокласника»;
                                - навчання організовується  на основі профільної диференціації. 
                                Для самовдосконалення і самоосвіти старшокласників вводиться викладання профільних спецкурсів (частково платно) силами учителів комплексу і запрошених науковців.    
                               В роботі з учнями широко застосовується метод проектів, тренінгова методика, інформаційно-комунікативні технології, метод портфоліо, соціальна практика.            
     Факультативи, консультації, гуртки, індивідуальна робота з учнями організовується відповідно до добового ритму діяльності центральної нервової системи, а також інших органів і систем – під час другого підйому активності фізіологічних систем і підвищення працездатності.
 
Центр розвитку особистості
    Головна мета центру – виховання і розвиток вільної, життєлюбної талановитої особистості, збагаченої знаннями про природу і людину, готовою до творчої діяльності і моральної поведінки. Для цього в комплексі створено мережу гуртків і студій  естетичного та спортивного напрямків. Гуртки, студії, школа мистецтв розпочинають свою роботу о 1400, після закінчення навчальних занять в класах в робочі дні і з 10.00 в суботу та неділю. Футбольний клуб організовує тренування своїх членів 07.00 годині ранку і о 15.00 годині щоденно.
Оздоровчо – реабілітаційний центр
    Мета діяльності центру – здійснення комплексної реабілітації, оздоровлення і профілактика хронічних захворювань у дітей та учнівської молоді комплексу. Медичний профіль центру – бронхо – легенева патологія, відповідно до якого створена матеріально – технічна база центру. Центр працює щоденно з 8.00 – до 18.00, крім суботи і неділі. Учні і вихованці комплексу мають змогу протягом дня в зручний для них час, не перериваючи заняття отримати призначені лікарем комплексу і лікарями міської дитячої поліклініки.
 
Еколого – натуралістичний центр
    Мета діяльності центру- поглиблення знань з природничих наук, практична природоохоронна діяльність, професійне самовизначення вихованців, робота з обдарованими і талановитими дітьми, науково-дослідна робота, інструктивно-методична та організаційно-масова екололгічна діяльність у місті. Для забезпечення цієї мети створена мережа гуртків екологічного, валеологічного та художньо-прикладного напрямків.

 

Тренінговий центр

             Мета просвітницької роботи тренінгового центру – сприяти розумінню учнями переваг здорового способу життя; заохочувати до здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя; стимулювати до самостійного і усвідомленого вибору життєвої позиції; поширювати знання про здоров’я і здоровий спосіб життя в середовищі неповнолітніх і залучати підлітків до просвітницької діяльності серед однолітків.  У своїй  роботі сертифіковані тренери Центру керуються програмами:
           - МОН України, Академії педагогічних наук України, \ПРООН\ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”;
           - Дирекції з питань розвитку та співробітництва Швейцарії, Міжнародної федерації соціальних працівників, Християнського Дитячого Фонду, Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів з
             соціальної роботи:
                           - «Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини»;
                           - «Сучасні підходи у сфері охорони здоров’я та його популяризації»;
                           - «Надання соціальних послуг дітям, сім’ї та молоді в громаді»;
                           - «Захист прав дитини як професія»;
                           - «Культура життєвого самовизначення».
          -Всеукраїнської благодійної організації «Громадська рада з проблем розвитку підростаючого покоління» –«Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків» (за проектом «Діалог»).
    На базі тренігового центру працює консультаційний пункт, основними напрямкоми діяльності якого є :
                         -  консультації учасників щодо підготовки та проведення тренінгових занять;
                         -  організація і підтримка роботи клубів старшокласників;
                         -  підготовка та проведення семінарів – тренінгів для педагогів та батьківської громадськості.
Освтітньо-інформаційний центр розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю
    Головна мета діяльності Центру розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю:
                        - розширення мережі навчальних закладів, які беруть участь у русі за здоровий спосіб життя, культуру здоров’я;
                        - розробка моделей управління школою сприяння здоров’ю;
                        - створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей;
                        - формування гармонійно розвиненої особистості громадянина, здатної до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти і культури;
                        - формування екологічної субкультури дітей та учнівської молоді, що сприятиме забезпеченню оздоровлення нації;
                        - залучення якнайширшого кола державних установ, громадських організацій, представників батьківської громадськості до вирішення завдань збереження здоров’я нації;
                        - формування культури здоров’я населення та здійсненні превентивної роботи щодо попередження негативних проявів у молодіжному середовищі;
                        - просвітницьке волонтерство в громаді і залучення волонтерів громади до роботи в школі ( тренінги, семінари-тренінги);
                        - перетворення школи на осередок розвитку громади.